Entrar


És possible signar contractes laborals a través de mitjans electrònics?

Si bé des de fa ja alguns anys la societat es ve submergint més i més en la digitalització, ara, a conseqüència del COVID19 i les mesures de distanciament, aquesta tendència cap a la digitalització especialment, en tots aquells processos en els quals s'obté com a benefici de la seua implantació, la capacitat de desenvolupar-los de forma no presencial.

En l'àmbit dels Recursos Humans, concretament, en els processos de *recruiting, aquesta transformació es ve duent a terme de manera satisfactòria en quasi totes les seues fases: en la cerca de talent, les plataformes de e-*recruiting cada vegada gaudeixen de més popularitat, quant a entrevistes de treball, la vídeo entrevista cada vegada és més habitual i, entre les noves generacions, resulta una mica natural. No obstant això, l'última frontera digital, la signatura del contracte de treball, continua sent l'assignatura pendent dels departaments de Recursos Humans en el que a digitalització es refereix. 

Fins ara, la fórmula per a portar la no presencialitat als processos de signatura dels contractes laborals era recórrer al correu ordinari. Però com ja comentàvem en l'article “Quatre beneficis de la signatura electrònica per als recursos humans” no és una fórmula que es caracteritze per la seua agilitat i operativitat.

Com a solució a aquest problema, es postulen les solucions basades en signatura electrònica, una alternativa als mètodes tradicionals més àgil, econòmica i amb les mateixes garanties jurídiques. 

Però, fins que punt és vàlid un contracte signat en un suport electrònic? Des de *Digitel TS, empresa especialitzada en el disseny i implantació de solucions de signatura electrònica, ens l'expliquen en aquest article

Es pot emprar la signatura electrònica per a signar un contracte laboral?

A continuació exposem com, des del punt de vista legal, la signatura electrònica resulta vàlida per a la signatura de contractes laborals.

Perspectiva Històrica

Encara que en el nostre Dret regeix el principi de llibertat de forma en la celebració del contracte de treball, una gran part de les modalitats contractuals requereixen de la forma escrita.

Casos per als quals es ve emprant la signatura manuscrita sobre el contracte original no manipulat, per a d'aquesta manera, poder garantir tant l'autenticitat de la seua autoria com la seua no alteració posterior.

Fa ja alguns anys, amb l'objectiu d'adaptar els processos de signatura (entre altres) a les noves tecnologies, es va aprovar la Llei 59/2003, de 19 de desembre , de signatura electrònica, que regula tant la signatura electrònica, com la seua eficàcia jurídica i la prestació de serveis de certificació. Aquesta norma és fruit de la transposició al dret espanyol de la Directiva 1999/93/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 1999, per la qual s'estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica regulant per tant no sols un marc nacional sinó comunitari per a la Signatura Electrònica i que posteriorment va ser derogat pel Reglament de la Unió Europea 910/2014 de 23 de juliol de 2014 (*eIDAS) 

Quins tipus de Signatures Electròniques existeixen? En què es diferencien? 

En la Llei esmentada en el punt anterior es fa diferència entre 3 tipus de signatura:

Signatura Electrònica Simple: Amb ella, es pot demostrar conformitat amb les dades contingudes en un document. Visualment, es tractaria de seleccionar o marcar una casella en un formulari. Com podem observar, és una fórmula senzilla, però no és vàlida en cap cas per a la identificació del signant
Signatura Electrònica Avançada: Es tracta d'una signatura electrònica que compleix una sèrie de requisits específics
Permetre la identificació del signant i estar vinculada a ell de manera única.
Ha d'haver sigut creada utilitzant dades de creació de la signatura electrònica que el signant pot utilitzar, sota el seu control exclusiu, i a més, és necessari que estiga vinculada amb el document o dades signades de manera tal perquè qualsevol modificació posterior al moment de la signatura siga detectable.
D'acord amb la normativa sobre signatura electrònica s'especifica expressament que hi ha la possibilitat que la signatura electrònica avançada puga admetre's com a prova en un judici

Signatura Electrònica Reconeguda o Qualificada: Una signatura avançada però amb dues condicions addicionals:
Estar basada en un certificat reconegut
Haver sigut generada amb un dispositiu segur de creació de signatura.
Aquesta signatura és capaç de garantir autenticitat, autoria, i identitat del consentiment prestat a través del seu ús

Conclusió: És possible l'ús de signatura electrònica en un contracte laboral?

Efectivament, és possible el seu ús, ja que d'acord amb la normativa: la Signatura Electrònica Reconeguda o Qualificada, “tindrà respecte de les dades consignades en forma electrònica el mateix valor que la signatura manuscrita en relació amb els consignats en paper”. Per tant, estaríem, en el cas de la signatura Electrònica Reconeguda davant una equivalència funcional entre signatura electrònica i signatura manuscrita. Sent vàlida per a la signatura de contractes laborals.

D'altra banda la Signatura Electrònica Avançada perquè permet identificar al signant, i també reconéixer qualsevol canvi posterior de les dades signades. Seria vàlida per als contractes laborals. De fet, el seu ús és més habitual, per ser més senzilla d'obtindre, que  el de la Signatura Qualificada.

Per tant, totes dues opcions serien valgudes per al cas de signatura de contractes laborals.

Consulta la notícia original *AQUI

96 178 22 15
C/ Drassanes S/N
46440 - Almussafes
(Valencia)
almussafes_iso@gva.es