Entrar


Específics per a societats

A continuació es relacionen els tràmits específics per a les Societats Mercantils (Societat Limitada, Anònima, Laboral i Cooperativa). No obstant això en l'apartat “segons forma jurídica” d'aquesta mateixa secció, es detallen per a cada tipus la totalitat de tràmits a realitzar

1.- Sol·licitud de certificació negativa de nom o raó social

Descripció: Consisteix en l'obtenció d'un certificat acreditatiu de la no-existència d'una altra Societat amb el mateix nom de la qual es pretén constituir
Lloc: Registre Mercantil Central
c/Príncep de Vergara núm. 94
28071 Madrid
Telèfon: 91.563.12.52
Documentació: Existeix un imprés oficial normalitzat, en el qual es recull el nom triat fins a un màxim de tres. Cal indicar sempre a continuació del nom el tipus de societat de què es tracta.
Termini de sol·licitud: La reserva de la denominació té una duració de 15 mesos i la certificació negativa d'aquesta denominació té una validesa de dos mesos.
Observacions: Requisit indispensable per a l'atorgament de l'Escriptura Pública.

MÉS INFORMACIÓ

2.- Ingrés capital social

Descripció:  Realitzar l'ingrés del capital social en un compte bancari a nom de “NOM DE LA SOCIETAT, S.L. ( o SA, SAL,SLL,...)en constitució”. i sol·licitar a l'entitat financera un certificat d'haver efectuat aquest depòsit
Lloc: qualsevol entitat financera
Observacions: Requisit indispensable per a l'atorgament de l'Escriptura Pública.

3.- Autorització prèvia administrativa

Descripció: Només és obligatori per a la constitució de societats mercantils especials. És sol·licitada per un dels promotors de la societat que es crearà. Amb aquest tràmit es qualifica el projecte d'estatuts.
Lloc Registre: Depén de la Societat que es crearà i el seu àmbit d'actuació
Documentació: Còpia dels Estatuts
Observacions: Les Societats Mercantils Especials són: Societat Laboral; S.Cooperativa; Societat de Garantia Recíproca; Societat Capital-Risc; Agrupació d'Interés Econòmic i societat d'Inversió Mobiliària.

4.- Atorgament de l'escriptura pública

Descripció: Acte pel qual els socis fundadors procedeixen a la signatura de l'escriptura de Constitució de la Societat
Lloc: Es realitza obligatòriament davant Notario
Documentació: Certificació negativa de la denominació acreditant la no existència d'una altra Societat amb la mateixa denominació, els Estatuts socials, certificats bancaris corresponent al desemborsament del capital social total a escripturar i DNIs  dels socis atorgants.
Observacions: Els atorgants de l'Escriptura són tots els socis, o bé els seus representants legals o apoderats amb facultats suficients per a això.

5.- Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

Imposat que grava la constitució d'una societat. Aplicació d'un percentatge sobre la xifra de capital social escripturat. El termini són 30 dies hàbils següents a la data d'atorgament de l'escriptura. Normalment ho liquidara el propi notari que l'inclourà en la minuta d'honoraris

MÉS INFORMACIÓ

6.- Inscripció en el Registre Mercantil

Descripció: L'SL té obligació d'inscriure's en el registre Mercantil. La inscripció compleix dues funcions: confereix a la societat la personalitat jurídica i dona a conéixer a tercers la seua existència i situació jurídica
Lloc: Registre Mercantil de la província on radique el domicili social
Documentació: Certificació negativa de la denominació acreditant la no existència d'una altra Societat amb la mateixa denominació, els Estatuts socials, certificats bancaris corresponent al desemborsament del capital social total a escripturar i DNIs  dels socis atorgants.

MÉS INFORMACIÓ


Específics per a societats (21)

96 178 22 15
C/ Drassanes S/N
46440 - Almussafes
(Valencia)
desarrollolocal_emp@almussafes.org